smlckz's website

Hi! I'm smlckz. I like programming and mathematics.

On IRC, I'm |smlckz| on libera.chat and [smlckz] on tilde.chat.